0116 2431698

Shaft/Rod Screws

Shaft Set - Yamaha Piccolo YPC32,31,62

Shaft Set - Yamaha Piccolo YPC32,31,62

Details
Price
Qty
11.76 Inc VAT 9.80 Ex VAT
Shaft (2) L2.4X42.7 - Yamaha Flute YFL461

Shaft (2) L2.4X42.7 - Yamaha Flute YFL461

Details
Price
Qty
1.79 Inc VAT 1.49 Ex VAT
Shaft No.3 - Yamaha Flute

Shaft No.3 - Yamaha Flute

Details
Price
Qty
1.79 Inc VAT 1.49 Ex VAT
Shaft (6) - Yamaha Flute YFL-281S

Shaft (6) - Yamaha Flute YFL-281S

Details
Price
Qty
3.01 Inc VAT 2.51 Ex VAT
Shaft (8) 2.0X18.9 - Yamaha Flute

Shaft (8) 2.0X18.9 - Yamaha Flute

Details
Price
Qty
1.18 Inc VAT 0.98 Ex VAT
Shaft (8) - Yamaha Flute YFL451

Shaft (8) - Yamaha Flute YFL451

Details
Price
Qty
3.01 Inc VAT 2.51 Ex VAT
Shaft (13) - Yamaha Flute YFL511

Shaft (13) - Yamaha Flute YFL511

Details
Price
Qty
3.01 Inc VAT 2.51 Ex VAT
Shaft (14) - Yamaha Flute YFL511

Shaft (14) - Yamaha Flute YFL511

Details
Price
Qty
3.01 Inc VAT 2.51 Ex VAT
Shaft (20) - Yamaha Flute YFL581

Shaft (20) - Yamaha Flute YFL581

Details
Price
Qty
3.01 Inc VAT 2.51 Ex VAT
Shaft 23 - Yamaha Flute YFL574H

Shaft 23 - Yamaha Flute YFL574H

Details
Price
Qty
3.01 Inc VAT 2.51 Ex VAT
Shaft C Key Roller - Yamaha Flute

Shaft C Key Roller - Yamaha Flute

Details
Price
Qty
3.01 Inc VAT 2.51 Ex VAT
Shaft B Key Rollor - Yamaha Flute  YFL681,881H

Shaft B Key Rollor - Yamaha Flute YFL681,881H

Details
Price
Qty
8.41 Inc VAT 7.01 Ex VAT
Shaft 11 D2.4XL122.5 - Yamaha Flute

Shaft 11 D2.4XL122.5 - Yamaha Flute

Details
Price
Qty
3.01 Inc VAT 2.51 Ex VAT
Shaft C Key Roller - Yamaha FLute YFL611,681,811,881

Shaft C Key Roller - Yamaha FLute YFL611,681,811,881

Details
Price
Qty
4.54 Inc VAT 3.78 Ex VAT